Wędkarstwo Wyczynowe Forum
Najnowsze zmiany w przepisach ZOWSK 2011 - Wersja do druku

+- Wędkarstwo Wyczynowe Forum (http://wedkarstwo.pollub.pl/forum)
+-- Dział: Zawody w Okręgu Lubelskim (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Dział: Zasady i przepisy MO i Lubelskiej Ligi GP (/forumdisplay.php?fid=29)
+--- Wątek: Najnowsze zmiany w przepisach ZOWSK 2011 (/showthread.php?tid=55)Najnowsze zmiany w przepisach ZOWSK 2011 - tomcat - 03-05-2011 04:14 PM

1.5. Stanowiska wędkarskie powinny być oddzielone od siebie pasem neutralnym o szerokości 1 metra (strefa ta może zostać zmniejszona lub nawet zaniechana). Od publiczności powinny być oddzielone strefą neutralną o szerokości, co najmniej 2 metry.

1.6. W przypadku rozgrywania zawodów wielosektorowych pomiędzy sektorami powinna być wyznaczona strefa neutralna o szerokości 10 metrów (strefa ta może zostać zmniejszona lub nawet zaniechana). Sektory jednej kategorii wiekowej od drugiej muszą być od siebie oddzielone strefą neutralną o szerokości minimum 10 metrów).

2.6. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnych i zwierzęcych. Przynęty i zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycane substancjami zapachowymi. Zabrania się Używania przynęt sztucznych, ikry, Żywych lub martwych ryb (także jako dodatków do zanęty). Ogranicza się ilość Używanych zanęt: dla seniorów do 20 litrów a dla pozostałych kategorii wiekowych do 17 litrów na jedną turę na jednego zawodnika. Zanęta przy pomiarze objętości musi być nawilżona i przesiana, gotowa do Użycia wraz z ziemią, gliną, Żwirem, piaskiem, ziarnami, itp. i innymi dodatkami, które nie stanowią zagrożenia dla fauny i środowiska wodnego (w ramach limitu w stanie suchym dopuszcza się tylko atraktory). Zanęta nie może być ubita w pojemniku. Limit Używanych przynęt pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do zanęty wynosi 2,5 litra na jedną turę, w tym maksymalnie 1 litr ochotki (jokersa lub haczykowej).
Zanęty gruntowe muszą być przedstawione do kontroli w wiadrach z podziałką, a przynęty w pudełkach okrągłych z fabrycznym oznaczeniem pojemności zgodnie z przepisami „FIPSed” tj.1l, 0,75l, 0,5l, 0,25l i 0,125l. Zawodnicy muszą być obowiązkowo wyposażeni we własne wiadra i pudełka o właściwych wymiarach. Ochotka przeznaczona do zanęty (jokers lub haczykowa) może być przedstawiona do kontroli w dwóch pudełkach (np. ¼ haczykowej w 0,25 l pudełku, ¾ jokersa w 0,75l pudełku).

Po dokonaniu kontroli ilości zanęt, przecieranie zanęty (poprzez sito, kosz, siatki, itp.) jak również mieszanie mikserem elektrycznym oraz ponowne nawilżanie zanęty z Użyciem czegokolwiek (rąk, zraszacza, gąbki, pojemnika itp.) jest całkowicie zabronione, natomiast dopuszcza się użycie zraszacza do klejenia robaków i nawilżania gliny, która nie może być łączona z zanętą przed sygnałem „wolno nęcić”. użycie zraszacza do zwilżania zanęty jest dozwolone po sygnale „wolno nęcić” (trzeci sygnał)

3.4. Zawody mistrzowskie powinny być rozgrywane minimum w dwóch turach (dopuszcza się również możliwość wyłaniania mistrza z cyklu rozgrywanych zawodów), z możliwością przeprowadzenia zawodów z podziałem na sektory i podsektory.

3.8. Czas trwania jednej tury zawodów wynosi: dla seniorów 4 godziny a dla pozostałych kategorii wiekowych 3 godziny. Dopuszcza się skrócenie czasu trwania tury zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, aby jednak była
uznana za rozegraną, nie może trwać krócej niż 1 godzinę.

3.8.1 ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA BURZY.
1. Jeżeli burza wystąpi przed lub podczas przygotowania do zawodów:
- Żaden zawodnik nie może wejść na swoje stanowisko (opóźniony sygnał wejścia na stanowiska) lub przygotowywać sprzęt (podwójny sygnał - koniec fazy przygotowania). Jeżeli warunki pogodowe i limit czasu w programie zawodów na to pozwolą, tura może odbyć się normalnie lub zostać skrócona, a jeśli warunki pogodowe się nie poprawią lub uniemożliwia to program zawodów, tura zostaje anulowana.
2. Jeżeli burza wystąpi w czasie trwania tury - zawody zostają natychmiast przerwane;
Sygnały informujące o przerwaniu i wznowieniu zawodów:
- pierwszy sygnał – podwójny, po którym zawodnik ma obowiązek natychmiastowego opuszczenia stanowiska. Jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą, zawody będą kontynuowane.
- drugi sygnał – informuje zawodnika o możliwości powrotu na stanowisko,
- trzeci sygnał – (5 minut po drugim) oznacza kontynuowanie zawodów.
Czas trwania tury może zostać skrócony jeśli program zawodów nie pozwala na kontynuację do końca planowanych trzech godzin wędkowania (na podstawie decyzji podjętej przez Główną
Komisję Sędziowską).

3.9. Po otrzymaniu i założeniu numerów startowych lub identyfikatorów zawodnicy udają się przed wylosowane stanowiska, zatrzymują się przed nimi i oczekują na sygnał upoważniający do wejścia na stanowisko. W tym czasie nie wolno przygotowywać sprzętu wędkarskiego (sprzęt wędkarski znajduje się w stanie złożonym). Do czasu sygnału zezwalającego na wejście do stanowiska, przynęta i zanęta gruntowa może być przygotowywana przez zawodnika lub osobę trzecią poza stanowiskiem.

Obowiązują następujące sygnały:
- pierwszy sygnał – na 120 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik wkracza na stanowisko, rozpoczynając samodzielne przygotowania do zawodów. Zawodnik w ciągu 15 minut po pierwszym sygnale wnosi sprzęt i zanęty na stanowisko, po tym czasie dodatkowy
sprzęt może być dostarczony zawodnikowi wyłącznie za pośrednictwem sędziego do chwili wydania sygnału do nęcenia (trzeci sygnał).
- drugi sygnał – na 5 minut przed rozpoczęciem kontroli zanęt i przynęt,
- trzeci sygnał - na 10 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik może rozpocząć nęcenie zanętą ciężką,

3.10. Zawodnik w czasie zawodów łowi w obrębie swego stanowiska (nie wolno łowić i nęcić w obrębie pasów neutralnych). Ryba która jest holowana i wyjdzie poza stanowisko i pokaże się w strefie neutralnej lub na stanowisku sąsiedniego zawodnika jest zaliczona, jednakże jeżeli żyłka
z rybą zostanie zahaczona przez żyłkę sąsiada, ryba musi być bezzwłocznie wypuszczona do wody; w przypadku kiedy zawodnik odmówi i wrzuci rybę do siatki bez wcześniejszej zgody sędziego, wówczas, podczas ważenia, sędzia wagowy musi zważyć osobno największą rybę danego gatunku i odnotować jej wagę w karcie startowej zawodnika. Po naradzie Głowna Komisja Sędziowska zdecyduje czy zaliczyć wagę ryby do całkowitej wagi wszystkich złowionych ryb. Jeśli ryba nie będzie uznana, zawodnik zostaje ukarany jednym punktem karnym w klasyfikacji podsektorowej lub sektorowej.

Zabrania się:
- wchodzenia do wody w trakcie przygotowania i trwania zawodów,
- mycia rąk w łowisku przed trzecim sygnałem,
- wyrzucania do łowiska zanęty, po turze zawodów oraz po oficjalnym treningu,
- używanie echosond, także podczas treningu,
- używanie przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka,
- Używania środków łączności podczas trwania zawodów (np. telefonów, radiotelefonów itp.)

Zawodnikowi w czasie trwania zawodów (pomiędzy 1 i 6 sygnałem) nie wolno korzystać z pomocy innych osób, z wyjątkiem przypadków losowych. Trener ma prawo wejścia na stanowisko swego zawodnika i udzielania mu porad ustnych.

Klub może oficjalnie zgłosić dwóch trenerów (kierownika i trenera). W wypadku gdy sektor lub grupy sektorów oddzielają przerwy większe niż 100 m, albo sektory są rozmieszczone na różnych brzegach łowiska, klub może zgłosić taką liczbę trenerów aby na jeden oddzielony sektor /grupę sektorów/ przypadał jeden trener, (liczbę tą określa organizator zawodów w komunikacie nr 1), mogą oni wchodzić na stanowiska zajmowane przez członków swojego klubu; trenerzy muszą nosić identyfikatory (otrzymane od organizatora) wskazujące ich status. Tylko jeden trener może jednocześnie przebywać na stanowisku.

Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:
W turze zawodów:
- wchodzenie do wody w czasie przygotowania do zawodów lub w czasie ich trwania,
- przesiewanie, przecieranie i mieszanie mikserem elektrycznym zanęt po dokonanej kontroli
oraz dowilżanie zanęt po kontroli przed sygnałem „wolno nęcić”,
………………………………………..
- przedłożenie komisji sędziowskiej ryby objętej okresem ochronnym,